Zajednici zajedno

Obrazovanje je stub razvoja svake zemlje koji počinje od najmlađeg uzrasta. Savremeni tehnički i tehnološki uslovi omogućili su da razvoj obrazovnog procesa bude sve više ujednačen i da svaki učenik ima jednake uslove za sticanje znanja i veština, bez obzira na mesto u kojem živi. Pored unapređenja nastavnog procesa važno je da škola bude mesto u kojem se svi osećaju sigurno. Moderna oprema omogućava da i bezbednosni uslovi u školama budu na visokom nivou.

U saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Kompanija je donela odluku da u 2020. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno“ usmeri na jednu oblast: obrazovanje – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbednosno-informacionih sistema u obrazovnim ustanovama.

Shodno tome, programski ciklus „Zajednici zajedno 2020“ ima za cilj da realizuje projekte obrazovnih ustanova u 12 gradova i opština u Srbiji u skladu sa zahtevima digitalizacije kao nacionalnim prioritetom i savremenim tendencijama u obrazovanju.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe ustanova obrazovanja, kompanija NIS je krajem 2019. i početkom 2020. godine sprovela anketu o stanju i potrebama osnovnih i srednjih škola u 12 gradova i opština obuhvaćenih Programom, u oblasti digitalizacije nastavnog procesa i bezbednosnih sistema.

Anekta je pokazala da je školama, u skladu sa zahtevima nastavnog procesa, potreban veći broj paketa digitalne opreme, kao i kvalitetniji i funkcionalniji bezbednosni sistemi.

Opšti uslovi za učešće u Programu

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove poziva. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom možete se obratiti Centru za razvoj liderstva na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu.

Zajednici Zajedno

Preuzmi prijavnu dokumentaciju

Sva neophodna dokumentacija za prijavu u novom ciklusu programa Zajednici Zajedno

SAZNAJ VIŠE
 • Šta će konkursom biti podržano?

  Kompanija NIS upućuje poziv državnim osnovnim i srednjim školama (pogledati detaljnije rubriku Ko može biti nosilac projekta?) na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta da prijave projekte u skladu sa svojim potrebama.
  Konkursom će biti podržana nabavka:
  • digitalnih paketa koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor
  • pojedinačnih komponenti digitalnih paketa
  • tableta i računara namenjenih učenicima
  • opreme za informatičke kabinete
  • sistem za video nadzor radi povećanja bezbednosti učenika i nastavnika
  • pojedinačne komponente sistema za video nadzor
  I unutrašnje sređivanje učionica u kojima će digitalna oprema za nastavu biti instalirana:
  • molerski radovi
  • zamena instalacija
  • unutrašnje saniranje vlage, prokišnjavanja i slično
  • zamena vrata, prozora
  • nabavka klupa, stolica, katedri, ormarića i slično
  NAPOMENA: Učionice u kojima će biti instalirana oprema moraju biti adaptirane u skladu sa potrebama. Ukoliko postoji potreba za unutrašnjom adaptacijom učionica, ti troškovi moraju biti planirani u budžetu projekta.
 • Ko može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata mogu da budu državne škole sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni Programom „Zajednici zajedno 2020“.

  Nosioci projekata mogu biti državne:
  1. osnovne škole
  2. gimnazije
  3. srednje stručne škole

 • Ko ne može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata ne mogu biti:
  1. vojne škole
  2. policijske škole
  3. privatne osnovne i srednje škole

 • Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

  Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
  – nabavka opreme namenjena isključivo poboljšanju uslova rada zaposlenih
  – aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka sticanju profita
  – individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, kotizacije, stipendije za učenike ili obuku zaposlenih u nastavi
  – isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, monografija, brošura, časopisa i slično
  – aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
  – kupovina zemlje ili zgrada
  – kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
  – kupovina vozila

 • Koliko projekata jedan nosilac može da prijavi?

  Svaka obrazovna ustanova može da prijavi samo jedan projekat za realizaciju u 2020. godini u svojstvu nosioca projekta. Jedan projekat može obuhvatiti sve vrste aktivnosti predviđene konkursom: nabavku obe vrste opreme (digitalne opreme za nastavni proces i sistem za video nadzor), adaptaciju i opremanje školskim nameštajem učionica u kojima će digitalna oprema biti instalirana.

 • Informacije o prijavnoj dokumentaciji

  Prijava za program Zajednici zajedno podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:
  – popunjen prijavni formular
  – popunjen obrazac budžeta
  – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave
  – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove)
  – profakture za nabavku opreme
  – predmer i predračun za unutrašnje radove
  – foto dokumentacija trenutnog stanja učionice čije se renoviranje i opremanje planira projektom
  – foto dokumentacija postojeće opreme ukoliko se traži nabavka, odnosno zamena dotrajale
  Profakture za opremu moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe koja je predmet projekta.
  Predmer i predračun unutrašnjih radova na sređivanju učionica mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.

 • Koji je način prijave?

  Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.eu

  Mejl imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika: grad-nosilac projekta (naziv udruženja/ustanove)
  Fajlove imenovati:

  • prijavni formular: PFgrad_nazivskole
  • izjava o prihvatanju obaveze (2): IZgrad_nazivskole
  • obrazac budžeta: OBgrad_nazivskole

  Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično) ili na drugu adresu neće biti razmatrane.

  Kompanija ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.

  Kompanija se obavezuje da, u roku od najmanje 2 radna dana, potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave. U slučaju da ne dobijete potvrdu u naznačenom roku, obavezno se informišite putem telefona na broj 060/0212260.

  Važna napomena: veličina mejla sa pratećom konkursnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 10 MB. Ukoliko dokumentacija prelazi 10 MB, ista se šalje u dva ili više mejlova i tada se dodatni mejlovi imenuju: DODATAK1grad_nazivskole

 • Koliki je raspon vrednosti projekta za finansiranje?

  Vrednost projekta mora biti u rasponu od 750.000 dinara do 2.500.000 dinara, a ukupno je za gradove i opštine opredeljeno:

  • Beograd 20.000.000
  • Čačak 5.000.000
  • Kikinda 17.000.000
  • Srbobran 5.000.000
  • Novi Sad 15.000.000
  • Kanjiža 5.000.000
  • Pančevo 15.000.000
  • Požarevac 4.000.000
  • Zrenjanin 12.500.000
  • Žitište 4.000.000
  • Niš 5.000.000
  • Novi Bečej 4.000.000

  Komisija tokom selekcije, nakon uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju, može da sugeriše reviziju predloženog budžeta i nosiocu vrati projekat na korekciju aktivnosti u skladu sa tim.

 • Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

  – Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije
  – Opis stanja i potreba
  – Obuhvat ciljne grupe
  – Održivost projekta
  – Opravdanost budžeta u odnosu na predlog projekta

 • Kako izgleda proces selekcije projekata?

  Prvi krug selekcije: U svojstvu konsultanta, organizacija „Centar za razvoj liderstva“ vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima Programa. Na osnovu tih kriterijuma konsultant dostavlja Komisiji sve pristigle prijave sa sažetkom projektne ideje i preporukom za drugi krug selekcije.

  Drugi krug selekcije: Komisija za izbor projekata koju čine predstavnici Kompanije, predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvaćenih Programom donosi odluku o projektima koji će biti podržani u 2020. godini.

 • Na koji način će biti objavljeni rezultati o izboru projekata za podršku?

  Rezultati o izboru projekata za podršku biće objavljeni na sajtu NIS http://zajednicizajedno.nis.eu i sajtovima lokalnih samouprava učesnika u Programu.
  Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima.

  Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Kompanija neće davati dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem svakog pojedinačnog projekta koji nije podržan u okviru Programa, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.

 • Na koji način se obavljaju konsultacije u vezi sa prijavom projekata?

  Tokom trajanja poziva biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona. Zainteresovanima će biti dostupni „Dani otvorenih vrata“ – dan u nedelji kada će potencijalni aplikanti moći da dođu do kancelarije Centra za razvoj liderstva, da u direktnoj komunikaciji unaprede svoje ideje, dobiju pomoć pri popunjavanju formulara i dodatna objašnjenja. „Dani otvorenih vrata“ održavaće se svakog utorka u terminu od 10 do 15 časova, do završetka poziva, a predviđeni datumi su: 2. mart, 5. mart, 9. mart, 13. mart, 16. mart, 18. mart 2020. godine. Obavezno je telefonsko zakazivanje konsultacija na broj 060/0212260.
  Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.
  Razgovori sa projektnim timovima (lično, telefonom, mejlom) će imati za cilj predočavanje mogućih rešenja i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima.
  Kontakt podaci: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260
  e-mail: zajednicizajedno@nis.eu
 • Koji je rok za prijavu na konkurs?

  Poziv je otvoren do 20. marta 2020. godine do 16 časova.
  Rezultati će biti objavljeni do 23. aprila 2020. godine.

 • Koji je period realizacije projekta?

  Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana objave rezultata. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata.
  Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31. decembra 2020. godine.
  Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti projekata će se obavljati kontinuirano tokom celog perioda realizacije.

  VAŽNA NAPOMENA: Nakon isteka roka za realizaciju projekata, kompanija NIS ne snosi troškove održavanja, servisiranja i zaštite opreme koja bude odobrena izabranim nosiocima projekata na konkursu, odnosno, izabranim obrazovnim ustanovama.

 • Koje su obaveze nosilaca podržanih projekata?

  Odgovorno lice u ime škole koja konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
  Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

  Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja svakog 5. u mesecu za prethodni mesec (uz foto i video dokumentaciju ukoliko postoji) i završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta.
  Podnosioci predloga projekta su u obavezi da predvide aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima projekta. Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju Kompaniju o planiranom događaju/aktivnosti najmanje 20 dana unapred, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu vidljivosti Kompanije i projekta.

  Ukoliko nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

 • Dodatne informacije

  „Centar za razvoj liderstva“ će imati uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu čega može kontaktirati podnosioce prijava za sve dodatne informacije i dokumenta.

O programu

Saznajte više o programu Zajednici Zajedno

Program „Zajednici zajedno“ kompanije NIS pokrenut je 2009. godine u duhu korporativne društvene odgovornosti.

SAZNAJ VIŠE
Rezultati

Rezultati programa Zajednici Zajedno 2019

Pogledajte rezultate programa „Zajednici Zajedno“ za 2019. godinu

SAZNAJ VIŠE
ODRŽIVI RAZVOJ

Filantropija i volonterizam

Održivi razvoj ne predstavlja samo strateško opredeljenje NIS-a, već i temeljnu praksu koju neprestano usavršavamo kako bismo unapredili kvalitet života zajedni

SAZNAJ VIŠE