REACH i SDS

REACH je evropski zakon koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija.

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka, te dosledno uvodi i sprovodi sve mere koje su propisale EU i ECHA radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu nastati upotrebom hemijskih proizvoda.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) je evropski zakon (EC 1907/2006) koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija. Ovaj propis je zamenio brojne pravilnike koji su se odnosili na postojeće supstance, regulisao način registracije novih supstanci i predvideo restrikciju supstanci koje su rizične ili veoma rizične po ljude, živi svet i/ili životnu sredinu.

Kao jedini zastupnik (Only Representative) za kompaniju NIS u Evropskoj uniji, a u skladu sa članom 8. REACH propisa, izabran je REACHLaw Ltd, Helsinki, Finska.

Sve supstance koje se proizvode ili uvoze u Evropsku uniju u količini većoj od jedne tone godišnje moraju biti registrovane kod Evropske agencije za hemikalije (ECHA) do određenog vremenskog roka, u zavisnosti od količine hemikalija.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihovi proizvodi mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list (SDS – Safety Data Sheet).

Inicijalna odgovornost za izradu i sadržaj bezbednosnog lista je na proizvođaču, odnosno uvozniku, koji prvi stavlja proizvod u promet. Snabdevač je dužan da bez naknade dostavi Bezbednosni list na srpskom jeziku, u štampanoj ili elektronskoj formi, drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja. Za potrebe izvoza snabdevač je obavezan da dostavi SDS SDS na engleskom ili jeziku zemlje kupca.

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja hemikalije u promet.

Kompanija NIS sa zadovoljstvom obaveštava svoje kupce i isporučioce da su u skladu sa zadatim vremenskim rokovima ispunjene sve REACH obaveze i da je dobijena pozitivna odluka od Evropske agencije za hemikalije o izvršenoj registraciji supstanci koje proizvodi NIS. Na ovaj način omogućen je dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda kompanije na tržište Evropske unije.

Lista registrovanih supstanci

Otvorite bezbednosni list klikom na naziv proizvoda
R. Br. Naziv proizvoda  EC broj CAS broj REACH reg.br.
1. EVRO BMB 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
2. EVRO BMB 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
3. EVRO BMB 100 G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
4. EVRO PREMIJUM BMB 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
5. EVRO DIZEL 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
6. EVRO DIZEL ULTRA D 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
7. EVRO DIZEL G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
8. EVRO DIZEL B7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
9. DIZEL GORIVO GASNO ULjE 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
10. MLAZNO GORIVO JET-1 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109
11. MLAZNO GORIVO JET-1 (smeša) 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109
12. KEROZIN 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
13. GASNO ULjE EVRO EL 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018
14. ULjE ZA LOŽENjE NSGS 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
15. ULjE ZA LOŽENjE S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
16. ULjE ZA LOŽENjE T 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
17. AUTOGAS TNG 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
18. PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
19. PROPAN 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042
20. BUTAN 203-448-7 106-97-8
21. IZOBUTAN 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023
22. PROPILEN 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148
23. BITUMEN 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
24. BITUMEN 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
25. BITUMEN 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
26. BITUMEN 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
27. PMB 40 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
28. PMB 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
29. BENZEN 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096
30. TOLUEN TL I 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
31. TOLUEN TL II 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
32. PRIMARNI BENZIN 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010
33. TEČNI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
34. GRANULISANI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120

Kontakt:

REACH/SDS:
Savetnik za REACH i upravljanje hemikalijama
Mr Dragana Cvetkov Rudež, dipl.inž.tehn.
dragana.cvetkov@nis.eu 

Komercijalna pitanja:
Jelena Pavišić
jelena.pavisic@nis.eu 

Lista registrovanih supstanci

Otvorite bezbednosni list klikom na naziv proizvoda
Р. Бр. Назив производа  EC број CAS број REACH рег.бр.
1. ЕВРО БМБ 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
2. ЕВРО БМБ 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
3. ЕВРО БМБ 100 G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
4. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
5. ЕВРО ДИЗЕЛ 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
6. ЕВРО ДИЗЕЛ УЛТРА Д 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
7. ЕВРО ДИЗЕЛ G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
8. ЕВРО ДИЗЕЛ Б7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
9. ДИЗЕЛ ГОРИВО ГАСНО УЉЕ 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
10. МЛАЗНО ГОРИВО ЈEТ-1 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109
11. МЛАЗНО ГОРИВО ЈEТ-1 (смеша) 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109
12. КЕРОЗИН 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
13. ГАСНО УЉЕ ЕВРО ЕЛ 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018
14. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НСГС 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
15. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ С 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
16. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ Т 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
17. АУТОГАС ТНГ 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
18. ПРОПАН-БУТАН СМЕША ПБС 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
19. ПРОПАН 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042
20. БУТАН 203-448-7 106-97-8
21. ИЗОБУТАН 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023
22. ПРОПИЛЕН 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148
23. БИТУМЕН 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
24. БИТУМЕН 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
25. БИТУМЕН 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
26. БИТУМЕН 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
27. ПМБ 40 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
28. ПМБ 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
29. БЕНЗЕН 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096
30. ТОЛУЕН ТЛ I 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
31. ТОЛУЕН ТЛ II 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
32. ПРИМАРНИ БЕНЗИН 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010
33. ТЕЧНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
34. ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120